شب آفتابی "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 22:05 به مدت 100 دقیقه

احیا كارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل

مهرداد شفیعی علیایی كارآفرین
عزت اله سلیمانی مشاور كارخانه
نازنین كتابچی تهیه كننده
حامدرضا مهتدی كارشناس مجری

1403/03/08
|
9:30

امید نیك نژاد كارآفرین

دسترسی سریع
شب آفتابی