شب آفتابی "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 22:05 به مدت 100 دقیقه

شب آفتابی

حامدرضا مهتدی كارشناس مجری
مهدی رحمانی كارآفرین
آرمین خوشوقتی كارشناس كسب و كار

1402/12/13
|
9:26

محمدمهدی مهرابیان كارآفرین برتر سودا محمدزاده محجوب كارشناس مهدی درزی كارآفرین جلال مسلمان یزدی كارشناس كسب و كار مهدی نجار دیسفانی كارافرین برتر زلیخا لطفی كارشناس منابع انسانی

دسترسی سریع
شب آفتابی