بهارستان 11 تیر

بهارستان 11 تیر

1398/04/11
|
15:47

دكتر حمید شاه آبادی (معاون صدای رسانه ملی) دكتر حسن عباسی معروفان (عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی خارجی شركت بازرگانی دولتی ایران) مهرگان سوادكوهی (تهیه كننده) ناصر خیرخواه (گوینده)

دسترسی سریع