مقالات اقتصادی ارزیابی تاثیر شفافیت بانك مركزی بر ثبات اقتصاد كلان در كشورهای نوظهور

بی ثباتی اقتصاد كلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است.

1401/11/02
|
10:43
|

در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده‌های تابلویی طی سال‌های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد كلان در كشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده‌‌ شده است.

در روش اول دو معادله برای شفافیت بانك مركزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق‌‌تر و جزئی‌تر تاثیر شفافیت بانك مركزی بر متغیرهای تشكیل‌دهنده ثبات شامل تورم، شكاف تولید و شكاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یك معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است.

نتایج حاصل از مطالعه نشان ‌می‌دهد شفافیت بانك مركزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد كلان است. همچنین مجذور شفافیت بانك مركزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد كلان دارد. این در حالی است كه شفافیت بانك مركزی با تورم و شكاف نرخ ارز حقیقی رابطه معكوس دارد؛ به گونه‌ای كه بین شفافیت بانك مركزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانك مركزی بر شكاف تولید و عكس آن معنادار نیست.

با توجه به اثر مثبت شفافیت بانك مركزی بر ثبات اقتصاد كلان توصیه می‌شود، بانك‌ مركزی با در نظر گرفتن تجربه‌های موفق در كشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری كند.

دسترسی سریع