روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

نگاهی به قوانین چك الكترونیك

در گفتگو با محمدرضا مانی یكتا معاون اداره نظام های پرداخت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

1401/08/22
|
12:58
دسترسی سریع
روی خط اقتصاد