تدبیر "روزهای زوج" از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه

تدبیر

تدبیر

تبیین نقش مدیریت و تدبیر در رسیدن به اهداف اقتصادی در راستای كسب و كار و تبیین نقش مدیریت و تدبیر صنعتی و بازرگانی در ارتقای كیفیت كارهای تولیدی و اقتصادی برای تولید و پخش .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300003637
صفحه تعامل با برنامه

خبرها

دسترسی سریع
تدبیر