دكتر كتاب "شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:50 به مدت 5 دقیقه

رادیو اقتصاد

دكتر كتاب

دكتر كتاب

معرفی كوتاه و جذاب از بخشهای مختلف كتاب هایی در حوزه های اقتصادی، مدیریت و موفقیت

تهیه كننده: علی دهقانزاده

اطلاعات برنامه

روز های پخش: "شنبه الی پنجشنبه"

ساعت پخش برنامه: 08:50

مدت برنامه:5 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

دسترسی سریع
دكتر كتاب