آن روی سكه پنج شنبه و جمعه از ساعت 16:40 به مدت 10 دقیقه

رادیو اقتصاد

آن روي سكه

آن روی سكه

نقد و بررسی بازتاب های سیاسی و رسانه ای ایران در رسانه های بیگانه

تهیه كننده : فریدون نخستین ماهر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنج شنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: 16:40

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه ارتباطی با برنامه

شماره تماس : 22652525

سامانه پیامک : 300003637

دسترسی سریع
آن روی سكه