رهیافت "شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 20:05 به مدت 50 دقیقه

سید مهدی پاك زاد: هدف اصلی برنامه هفتم توسعه «اقتصادی» است

رئیس مركز پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: طبق سیاست های كلی برنامه هفتم توسعه هدف كلی و اولویت اصلی این برنامه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

1401/06/28
|
11:29

«سید مهدی پاك زاد» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: سیاست های كلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه بیست و یكم شهریور ماه سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.

وی همچنین اظهارداشت: این سیاست ها همانند تمامی سیاست های كلی برنامه های توسعه قبل یك یك هدف اصلی و چند هدف فرعی دارد.

رئیس مركز پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: در خود سیاست ها تصریح شده كه هدف كلی و اولویت اصلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است.

وی در ادامه افزود: این سیاست ها دارای هفت سرفصل شامل «اقتصادی»،« امور زیر بنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»،« علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است.

پاك زاد اظهارداشت: نكته جالب سیاست های كلی برنامه هفتم توسعه نسبت به دیگر سیاست های كلی قبلی اینكه حتی در سایر سرفصل ها غیر از سرفصل اقتصادی جهت گیری های اقتصادی وجود دارد.

وی ادامه داد: مهمترین هدف گذاری ذیل سر فصل اقتصادی سیاست های كلی برنامه هفتم توسعه هدف گذاری «نرخ رشد» است و همینطور در این هدف گذاری تاكید شده بیش از اینكه اتكا كشور بر سرمایه گذاری باشد باید بر افزایش بهره وری متمركز شود.

رئیس مركز پژوهش های توسعه و آینده نگری گفت: رشد اقتصادی یا از طریق سرمایه گذاری جدید در اقتصاد یا ازطریق افزایش بهره وری عوامل تولید موجود و معطل محقق می شود.

وی افزود: از آنجائیكه كشور در شرایط خاصی قرار دارد و به خاطر شرطی نشدن اقتصاد به شرایط تحریم و لغو تحریم سیاست های مزبور جهت گیری كه القا می كند جهت گیری افزایش بهره وری كل عوامل تولید است.

وی در ادامه یادآورشد: یكی از نكات بسیار مهم سیاست های كلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه اینكه ضمن هدف گذاری مسیر رسیدن به هدف را هم مشخص كرده است.

دسترسی سریع
رهیافت