روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 55 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

دكتر فاطمه محمدبیگی در طرح جوانی جمعیت، بدنبال رفاه و پشتیبانی از خانواده ها هستیم.

دكتر فاطمه محمدبیگی سالانه 600هزار تولد فرزند دوم به بعد اتفاق می افتد كه با اجرای این قانون، نیمی از خودروهای تولیدی، مشتری خود را دارد.

1402/02/28
|
12:00
|

دكتر فاطمه محمدبیگی رئیس فراكسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: در قانون 73 جوانی جمعیت، حدود 81 تبصره و 26 تكلیف قانونی برای اجرای دستگاه های مربوطه داریم كه تخلف از آن را پیگیری و در مجلس تذكر می دهیم.

دكتر فاطمه محمدبیگی گفت: در قانون جوانی جمعیت، شرطی برای داشتن گواهینامه، ودیعه 100میلیونی و قرعه كشی خودرو وجود ندارد و این 3شرط موجود كه در سامانه خودرو گذاشته شده، برای مادران غیرقانونی بوده و باید اصلاح شود.

وی در ادامه با اشاره به اینكه میزان تولید خودرو در كشور بیش از تعداد متولدین است، گفت: سالانه 411هزار واجد شرایط داریم، كه 50درصد از تولیدات خودرو باید به این قانون اختصاص یابد، اما گزارشها حاكی از آن است كه بین 20تا25درصد به خودرو مادران اختصاص یافته است.

رئیس فراكسیون جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت: 89500 هزار از 190 هزار مادر منتخب در قرعه كشی، خودرو خود را دریافت كردند.

وی افزود: در طرح حمایت از خانواده، موضوع مهم استفاده خانواده از خودرو است. اینكه خودرو بعد از دریافت بفروش برسد مهم نیست چرا كه از سود آن برای حمایت مالی خانواده استفاده می شود ولی برخی به عناوین مختلف سنگ اندازی می كنند.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد