روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

سپهر دادجوی توكلی: ورود دوباره شورای رقابت به بازار انحصاری خودرو

مدیر روابط عمومی مركز ملی رقابت گفت: شورای رقابت دوباره به یكی از كارهای خود یعنی توجه به بازار انحصاری خودرو وارد می‌شود.

1401/10/27
|
09:59
|

«سپهر دادجوی توكلی» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: كاركرد شورای رقابت شناسایی بازارهای انحصاری و ایجاد شفافیت در اقتصاد است.

وی همچنین اظهارداشت: چند دفعه در سال‌های مختلف كار كارشناسی خودرو به شورای رقابت واگذار و بعد از این شورا منفك شده است.

مدیر روابط عمومی مركز ملی رقابت گفت: بر اساس مصوبه جلسه 63 شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ 28 مهر ماه سال 1400 به مدت یكسال قیمت‌گذاری و دستوالعمل‌های مربوط به قیمت خودرو از اختیار شورای رقابت خارج و تصمیم گیری مربوط به بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شد.

وی در ادامه افزود: مهلت یكساله مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 28 مهر ماه سال 1401 به اتمام رسیده است.

توكلی اظهارداشت: شورای رقابت با توجه به وظایف ذاتی خود در این حوزه ورود پیدا كرده نه از تاریخ 28 مهر ماه سال جاری بلكه خیلی قبل‌تر از ابتدای دوره سوم شورای رقابت یعنی از اردیبهشت ماه سال 1401 كارشناسان این شورا راجع به بازار خودرو ضمن رصدو پایش، مطالعه و كار كارشناسی انجام داده اند.

وی عنوان كرد: آنچه كه اكنون مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته با توجه به التهابات بازار خودرو تشكیل كارگروه تخصصی خودرو در این شوراست.

مدیر روابط عمومی مركز ملی رقابت گفت: از زمان به اتمام رسیدن تاریخ مصوبه شورایعالی اقتصادی سران قوا مبنی بر خارج شدن قیمت‌گذاری و دستوالعمل‌های مربوط به قیمت خودرو از اختیار شورای رقابت به مدت یكسال، شورای رقابت وارد تدوین دستور العمل كارگروه تخصصی خودرو شده است.

وی به رادیو اقتصاد افزود: این دستور العمل پس از تدوین در جلسه 533 شورای رقابت مورد رای گیری قرار گرفته و مصوب شده است.

توكلی یادآورشد: با این وجود شورای رقابت دوباره به نوعی به یكی از كارهای خود یعنی توجه به بازار انحصاری خودرو وارد می‌شود.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد