روی خط اقتصاد شنبه الی چهارشنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه

رادیو اقتصاد

روي خط اقتصاد

سعید غلامی باغی: پیشگیری مهمترین اصل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی گفت: مهمترین فصل و مواد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز فصل دوم این قانون به عنوان پیشگیری است.

1401/09/02
|
08:21
|

«سعید غلامی باغی» در برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد افزود: سامانه های مختلفی در مواد پنج و شش این قانون پیش بینی شده است.

وی همچنین اظهارداشت: تمامی دستگاه های متكفل امر مبارزه با قاچاق باید زیر سامانه های خود را در بستر سامانه جامع تجارت و سامانه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز راه اندازی كنند.

عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی گفت: این دو سامانه بستر لازم برای تجارت رسمی كشور و همینطور شناسایی بخشی كه می خواهد از حوزه تجارت رسمی در قالب اقتصاد پنهان یا سایه فرار كند كه در حوزه تجارت خارجی از این پدیده به عنوان قاچاق یاد می شود.

وی افزود: علاوه بر این در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع شناسه كالا و شناسه رهگیری مطرح شده است.

غلامی باغی با تاكید بر اینكه قاچاق ضربات مهلكی به بدنه اقتصاد وارد می سازد، اظهارداشت: مجموعه این مواد و فصول بستر پیشگیری از قاچاق را در كشور فراهم می كنند.

وی عنوان كرد: وقتی سامانه ای می توانند اثر بخشی نهایی خود را داشته باشد كه تمامی دستگاه های مرتبط با حوزه تجارت خارجی و داخلی متصل بهم باشند.

عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی اظهار امیدواری كرد كه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی و داخلی هرچه سریعتر به هم متصل تا بتوان جریان یكپارچه كالا را در كشور رصد و پایش كرد.

دسترسی سریع
روی خط اقتصاد