مجله كشاورزی یكشنبه، سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 15:00 به مدت 50دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

برنامه "مجله كشاورزی" چالش های صنعت گل و گیاهان زینتی

برنامه "مجله كشاورزی" یكشنبه 19 شهریور ماه به بررسی چالش های صنعت گل و گیاهان زینتی اختصاص خواهد داشت.

1402/06/19
|
11:25
|

به گزارش شبكه رادیویی اقتصاد، حجـم ضایعـات گل ( 30 تا 50 )٪ و حاشـیه سـود واسـطه ها بسـیار بالا اسـت وبـا وجـود باقـی مانـدن بخشـی از تولیـد در مـزارع، امـكان تأمیـن نیاز صـادرات به لحـاظ مقـدار و كیفیـت وجـود نـدارد.

ضایعات بالای گل در كشـور یكـی از دلایل اصلـی، قیمـت بالای گل در ایران اسـت و كاهـش این ضایعات گذشـته از تمهیدات سـخت افزاری در مراحل پس از برداشـت گل، نیازمند برنامه ریزی تولید و دسترسی به اطلاعات گل كشور و تا حدی دنیا می باشد.

كاهـش قیمـت تمـام شـده و هزینه هـای تولیـد و قیمت هـای منطقـی بـرای مصرف كننـدگان داخلـی از جملـه ضرورتهـای تولیـد میباشـد. (در محصـولات فسـاد پذیـر، تولید باید بر اسـاس تقاضـا یا برآورد تقاضا باشـد و نه اینكه پس از تولید بازاریابی صورت گیرد.)

ابراهیم بیرامی كارآفرین در زمینه گل و گیاه در این برنامه در مورد چالش های صنعت گل و گیاهان زینتی مطالبی را بیان می كند.

برنامه" مجله كشاورزی" به تهیه كنندگی آتنا ابراهیمی معیر ساعت15:00 از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پخش می شود.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی