مجله كشاورزی شنبه الی پنج شنبه از ساعت 15:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو اقتصاد

مجله كشاورزي

دكتر علیرضا عباسی وزارت جهادكشاورزی برای تامین شكر، ملزم به الگوی كشت اراضی می باشد.

علیرضا عباسی: در حال حاضر 60 درصد از مزارع چغندر و 40 درصد از مزارع نیشكر تامین كننده دوسوم شكر مورد نیاز كشور است.

1402/03/05
|
11:00
|

دكتر علیرضا عباسی رئیس كمیسیون كشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه مجله كشاورزی گفت: كشور به 2میلیون و 300هزارتن شكر نیاز دارد كه دوسوم آن در اراضی چغندرقند و نیشكر و یك سوم آن از بازار جهانی تامین می شود.

دكتر عباسی یكی از مشكلات در نوسان قیمت شكر را دو نرخی بودن آن دانست و گفت: دولت برای شكر مصرفی مردم و شكر صنعتی 2نرخ تعیین كرده كه برخی صنایع و دستگاه ها، شكر مصرفی مردم را كه قیمت پایین تری دارد برای صنایع خود خریداری می كنند كه همین مساله باعث نوسان قیمت در این محصول می شود.

رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس گفت: از نظر ذخایر شكر در كشور مشكلی وجود ندارد اما باید وزارت جهاد و كشاورزی آمار درست و در دسترسی برای نیاز جامعه و تامین آن در اختیار داشته باشیم تا برای الگوی كشت این محصول برنامه ریزی شود.

دسترسی سریع
مجله كشاورزی