به توان زندگی شنبه الی چهارشنبه از ساعت 10:00 به مدت 50 دقیقه

رادیو اقتصاد

به توان زندگي

برنامه "به توان زندگی" اهمیت و مفهوم خود مراقبتی در خانواده

در برنامه "به توان زندگی" رادیو اقتصاد، دوشنبه 10 بهمن ماه، به مقوله اهمیت و مفهوم خود مراقبتی در خانواده اختصاص خواهد داشت.

1401/11/10
|
08:40
|

به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، اگرچه همه ما میدانیم كه خودمراقبتی گامی بسیار مهم در تحقق سالمت فردی و اجتماعی است و با مفهوم آن آشنا هستیم، اما كمتر به خودمراقبتی خانواده توجه كردهایم. خانواده اولین واحد اجتماعی است و به عنوان مهمترین ركن اجتماع محسوب میشود. مراقبت از خانواده مراقبت از كیان جامعه و دولت است. »كنفوسیوس« فیلسوف مشهور چینی میگوید: »خانواده اساس دولت است«؛ لذا هر چند دولت ها موظف هستند كه در زمینه تأمین، حفظ و ارتقای سالمت خانواده بكوشند، اما جامعه ای بالنده خواهد شد كه خانواده به طور مستقل از خود مراقبت كند و در حفظ و ارتقای خود بكوشد.

در برنامه امروز كارشناسان راجع به اهمیت و مفهوم خود مراقبتی در خانواده مطالبی را بیان می كنند.

برنامه "به توان زندگی" به تهیه كنندگی "مهدی شیار" و گویندگی "ژاله اكبری" شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت 10:00 از شبكه اقتصاد پخش می شود.

دسترسی سریع
به توان زندگی