مدیر نیروگاه سد زاینده رود: خطر خروج نیروگاه سد زاینده رود از مدار به علت حجم پائین آب پشت سد

مدیر نیروگاه سد زاینده رود گفت : اگر ارتفاع آب پشت سد زاینده رود 3 متر دیگر كاهش یابد، مجبوریم نیروگاه این سد را از مدار تولید خارج كنیم.

1400/08/05
|
12:05

محمدی درباره آخرین وضعیت فعالیت نیروگاه سد زاینده رود با توجه ذخیره پایین این سد، افزود: با توجه به خروجی حدود 20 متر سد زاینده رود برای شرب، نیروگاه برقابی سد زاینده رود همچنان در مدار تولید قرار دارد.

مدیر نیروگاه سد زاینده رود گفت: نیروگاه سد زاینده رود روزانه حدود 20 ساعت به میزان 140 مگاوات تولید برق دارد كه وارد شبكه سراسری برق می شود.

مدیر نیروگاه سد زاینده رود با بیان اینكه با وجود ذخیره سد زاینده رود، نیروگاه این سد، تابستان امسال در مدار تولید برق قرار داشت، تصریح كرد: تا زمانی كه خروجی سد برای شرب باشد، نیروگاه سد زاینده رود نیز همچنان در مدار تولید است، مگر اینكه ارتفاع آب سد از میزان مشخصی پایین آید.

دسترسی سریع