دریافت نسخه الكترونیكی: بررسی رابطه بین بازده سهام و تورم در بورس اوراق بهادار تهران در زمان-مقیاس‌های مختلف با استفاده از تحلیل موجك(WAVELET)

(پژوهشنامه اقتصادی)

1400/08/05
|
10:08

بر اساس رایج ترین مدل فرضیه فیشر، بازده اسمی مورد انتظار دارایی ها باید همگام با نرخ تورم مورد انتظار حركت كند. اساسا این بدین معناست كه بازده واقعی سهام توسط فاكتورهای واقعی كه مستقل از نرخ تورم هستند تعیین می شود. با این وجود اجماعی در تحقیقات گذشته نسبت به این موضوع وجود ندارد.

دسترسی سریع