سعید محمد: تبدیل مناطق آزاد به محیط آزمایشی فعالیت های فرهنگی در كشور

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد می توانند به پایلوت فعالیت های فرهنگی در كشور تبدیل شوند چرا كه در این مناطق دسترسی ها بیشتر و تردد آسانتر است.

1400/08/05
|
09:22

سعید محمد در نشست معاونت فرهنگی ـ اجتماعی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اضافه كرد: همه باید نسبت به آینده فرهنگی فرزندان این سرزمین نگران باشیم و برای بهبود آن برنامه ریزی كنیم.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی هم در این نشست اشاره ای به حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد در هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی گرد و گفت: معافیت های مالیاتی، تسهیل ورود فناوری های نوین و تسهیل تردد اتباع خارجی از جمله ظرفیت های مناطق آزاد است كه می توان از این ظرفیت ها برای جهانی سازی سینما و ایجاد كریدور بین الملل استفاده كرد.

جوادی با بیان اینكه از شرایط خاص مناطق آزاد برای بین المللی كردن سینمای ایران استفاده خواهیم كرد، افزود: می توانیم با ایجاد محیط آزمایشی فضای رشد ایده های سینمایی و رشد فناوری های حوزه سینما را در مناطق آزاد پیگیری كنیم.

دسترسی سریع