امید علی پارسا: ارسال برگه مالیات به مالكان خانه‌های خالی از دی ماه

رئیس كل سازمان امور مالیاتی گفت: دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را برای مالكان خانه‌های خالی ارسال خواهیم كرد.

1400/06/30
|
08:01

پارسا افزود: تشخیص خانه‌های خالی برای اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی كشور قرار می‌دهند تا مالیات لازم دریافت شود.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی اضافه كرد: طبق قانون خانه‌هایی كه از ابتدای امسال تا مرداد خالی مانده باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

رئیس كل سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در انتظار اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

طبق قانون مالیات بر خانه‌های خالی باید 120 روز یا 4 ماه یك خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه‌هایی كه از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون می‌شوند.

دسترسی سریع