رامین حاتمی: آمادگی نفت مناطق مركزی برای تولید و تامین گاز زمستانی

مدیرعامل شركت نفت مناطق مركزی ایران از تحقق برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی تولید گاز به‌منظور تأمین پایدار مصارف خانگی و صنعتی در فصل زمستان خبر داد.

1400/06/23
|
12:01

حاتمی گفت: به همت كاركنان این شركت به‌ویژه در واحدهای فنی و عملیاتی، تعمیرات اساسی در بخش‌ قابل‌توجهی از تأسیسات و خطوط انتقال گاز با هدف استمرار و تولید ایمن انجام شده است و این تعمیرات تا اواسط مهر امسال ادامه می یابد و تأسیسات با همه توان و ظرفیت آماده تأمین گاز زمستانی می‌شود.

مدیرعامل شركت نفت مناطق مركزی ایران درباره برنامه ذخیره‌سازی و بازتولید گاز در مخازن شوریجه و سراجه گفت: برای تأمین پایدار و حداكثری سوخت زمستانی، این شركت برنامه راهبردی انجام ذخیره‌سازی و بازتولید گاز در مخازن طبیعی شوریجه در شمال شرق و سراجه قم در مركز كشور را در دستور كار دارد.

حاتمی همچنین با اشاره به ثبت ركورد ذخیره‌سازی و بازتولید حدود 3 میلیارد مترمكعب گاز در سال گذشته، افزود: امسال از ابتدای دوره تزریق تاكنون، در مجموع 2.1 میلیارد مترمكعب گاز به مخازن شوریجه و سراجه قم تزریق شده و امید است تا پایان دوره تزریق، حداكثر برنامه ذخیره‌سازی محقق شود.

دسترسی سریع