دریافت نسخه الكترونیكی: تاثیر امنیت بر رشد اقتصادی در ایران و برخی كشورهای منتخب

(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی)

1400/06/20
|
11:46

با توجه به رویكردهای مختلف بررسی‌های امنیت، شاخص‌های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه‌های سیاستی هر یك از این رویكردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است.

در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویكرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص‌های مختلفی چون شكنندگی دولت‌ها، درك فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 كشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد كه مولفه‌های مخارج نظامی و شكنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه كه دولت‌ها شكننده‌تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن كشورها پایین‌تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می‌دهد، دولت‌های پاك‌تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند.

همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شكنندگی دولت‌ها» با میزان سرمایه‌گذاری در كشورهای مورد بررسی، نشان می‌دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شكنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در كل شاخص‌های منبعث از رویكردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویكرد‌های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن كننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه‌های اقتصادی در جوامع مختلف دارند.

دسترسی سریع