مهندس موسوی: حمایت سازمان مركزی تعاون روستایی ایران از نخلداران

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران گفت: سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با تمام توان برای فروش مناسب محصول خرما در كنار نخلداران خواهد بود.

1400/06/02
|
12:22

مهندس موسوی افزود: سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با ایجاد و تجهیز مراكز خرید، آمادگی لازم را ایجاد و به محض ابلاغ قیمت حمایتی خرمای استعمران و تامین اعتبار شورای قیمت گذاری آمادگی كامل دارد به فوریت نسبت به خرید تضمینی و یا حمایتی خرمای تولیدی نخلداران اقدام كند.

مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران گفت: این سازمان وشبكه تعاونی‌های تحت پوشش با تمام توان در كنار نخلداران خواهند بود.

موسوی تاكید كرد: هدف اصلی این سازمان مردمی، ایجاد یك حركت جهادی برای استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی رفع دغدغه كشاورزان در فروش محصولات تولیدی آنها بر پایه مصوبات ابلاغی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی كشاورزی است. استان خوزستان با تولید حدود 232 هزار تن خرما از مهمترین استان‌های خرماخیز كشور است.

پیگیری پیامك مخاطب رادیو اقتصاد به شماره تماس 65**0912682
دسترسی سریع