دریافت نسخه الكترونیكی: برآورد سهم ناكارای شكاف دستمزد روستایی-شهری ایران

(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی)

1400/06/02
|
10:32

یكی از عوامل اصلی متروكه شدن روستاها و مهاجرت نیروی كار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی كار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون­زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی كار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیكاری در مناطق شهری می‌شود.

لذا این مطالعه، با استفاده از داده‌های بودجه خانوار در بازه­ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل‌های تجزیه اكساكا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در كل توزیع دستمزد) به بررسی شكاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می‌پردازد.

نتایج مدل تجزیه اكساكا بلیندر نشان می‌دهد، در طول دوره‌ی مورد مطالعه 63 درصد از شكاف دستمزد، كارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می‌دهد كه در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندك‌های پایین، سهم نابرابری كارا افزایش‌یافته و در چندك‌های بالا این سهم كاهش‌یافته است، این نشان می‌دهد كه افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند.

دسترسی سریع