دریافت نسخه الكترونیكی: بررسی رفتار چرخه‌ای سیاست مالی در ایران

(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی)

1400/05/05
|
09:50

نوسانات اقتصادی و بروز چرخه‌های تجاری، جزء لاینفك هر اقتصادی است. بدیهی است رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی، تخفیف‌دهنده نوسانات بوده و كاركرد تثبیتی خواهد داشت. به این معنا كه با بروز رونق (ركود)، اگر نسبت مخارج دولت به GDPكاهش (افزایش) یابد، رفتار سیاست مالی ضدچرخه‌ای خواهد بود.

در این مطالعه، با استفاده از آمارهای ارائه شده توسط بانك مركزی برای دوره زمانی 1345 تا 1391، مدلی به منظور آزمون رفتار ضدچرخه‌ای سیاست مالی در ایران برآورد خواهد شد.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد كه اولاً صرفنظر از روش محاسبه سری زمانی نوسانات تولید ناخالص داخلی (CYCLE) -كه دراین مطالعه از دو روش هدریك-پرسكات و مدل فضا-حالت استفاده شده است- فرضیه ضدچرخه‌ای بودن سیاست مالی در ایران پذیرفته نمی‌شود. ثانیاً نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت و عدم رعایت قواعد مالی، دو عامل اساسی تبیین‌كننده ضدچرخه‌ای نبودن سیاست مالی در ایران هستند.

بنابراین اصلاحات نهادی به ویژه اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی در كشور می‌تواند عملكرد سیاست مالی در طول چرخه‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

دسترسی سریع