قاسم نوده فراهانی: افزایش رسمی قیمت نان

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس مصوبه كارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان تهران، قیمت نان بر اساس نوع آرد یارانه‌ای نوع اول (گندم 665 تومانی) و آرد یارانه‌ای نوع دوم (گندم 900 تومانی) برای یك سال تعیین شد.

1400/04/28
|
10:46

قاسم نوده فراهانی افزود: قیمت نان با آرد یارانه‌ای نوع اول بربری 1800 تومان؛ تافتون سنتی 900 تومان؛ تافتون ماشینی جدید 700 تومان؛ لواش و تافتون گردان 500 تومان؛ تافتون خراسانی 1000 تومان؛ لواش اتوماتیك هر كیلوگرم 5 هزار تومان است.

به گفته نوده فراهانی قیمت نان با آرد یارانه‌ای نوع 2دوم، بربری 2500 تومان؛ تافتون سنتی 1200 تومان؛ تافتون ماشینی جدید 1000 تومان؛ لواش و تافتون گردان 650 تومان؛ سنگك 3000 تومان؛ تافتون خراسانی 1500 تومان؛ لواش اتوماتیك هر كیلوگرم 6 هزار تومان است.

دسترسی سریع