دریافت نسخه الكترونیكی: اثر اینترنت بر بهره‌وری نیروی كار اقتصاد ایران

(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی)

1400/04/09
|
13:59

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت فعالیت‌های اقتصادی و پیش بردن بهره‌وری و به طور كل تحول یك اقتصاد به اقتصاد دانش بنیان در دهه‌های اخیر مورد بحث جدی قرار گرفته است.

اینترنت به عنوان یكی از شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در چند سال اخیر رشد چشمگیری را در ایران تجربه كرده است و تا حدودی می‌توان آن را ابزار بهبود بهره‌وری یك اقتصاد تعریف كرد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر بهره‌وری نیروی كار اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1394-1368 می‌پردازد.

با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی و مدل بسط‌یافته سولو، سهم اینترنت در رشد بهره‌وری نیروی كار مشخص می‌شود. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد اینترنت در بلندمدت باعث افزایش بهره‌وری نیروی كار می‌شود. علاوه بر این، وجود علیت دو طرفه بین اینترنت و بهره‌وری مورد تایید قرار می‌گیرد.

دسترسی سریع