دریافت نسخه الكترونیكی: بررسی پوشش تورمی طلا، سهام و نرخ ارز در افق‌های زمانی مختلف در اقتصاد ایران

(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی)

1400/03/10
|
07:58

هدف اصلی این تحقیق، بررسی پوشش تورمی دارایی‌های طلا، سهام و نرخ ارز طی دوره زمانی 1379-1395 با استفاده از مدل وقفه‌های توزیعی خودرگرسیونی غیرخطی(NARDL) است برای این منظور انتقال شوك‌های مثبت و منفی تورم روی قیمت این دارایی‌ها به صورت مجزا برآورد شده است.

نتایج حاصل از برآورد مدل‌ها نشان می‌دهد در حالت كلی، همه دارایی‌ها (ارز، طلا و سهام) نقش پوشش تورمی را در اقتصاد ایران بازی می‌كنند. به طوری كه با افزایش تورم، قیمت این دارایی‌ها نیز افزایش یافته است ولی میزان و نوع اثرپذیری این دارایی‌ها در مقابل تورم در افق زمانی مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی طلا نشان می‌دهد اثر شوك‌های مثبت و منفی تورم روی قیمت طلا در كوتا‌مدت یكسان (متقارن) بوده ولی در بلندمدت شوك‌های مثبت تورم اثر بیشتری نسبت به شوك‌های منفی روی قیمت طلا دارد. نتایج حاصل از پوشش تورمی دارایی ارز نشان می‌دهد اثرات شوك‌های مثبت و منفی تورم بر نرخ ارز هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.

در حالی كه این اثرات در خصوص دارایی مربوط به سهام هم در كوتاه‌مدت و هم در بلندمدت یكسان است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد دارایی سهام نسبت به سایر دارایی‌ها از پوشش تورمی مناسبی در بلندمدت برخوردار است و ضمن حفظ قدرت خرید منجر به افزایش دارایی سرمایه‌گذاران می‌شود. در حالی كه میزان پوشش دارایی‌های ارز و طلا مشابه هم و كمتر از میزان افزایش تورم است با این تفاوت كه ارز در كوتاه‌مدت و طلا در بلندمدت این نقش را ایفا می‌كند.

دسترسی سریع