دریافت نسخه الكترونیكی: ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم ها توضیحات

(مرکز پژوهش های مجلس)

1400/01/14
|
13:31

پس از شروع هر موج تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و به موجب صعوبت ها و دشواری های ناشی از آن، مسئوالن و مدیران کشور به صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که: »تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟«. همچنین تلقی ضمنی در برخی سطوح مدیریتی و در برخی بخشها، این است که با توجه به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته شود که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور »دوام بیاورد« تا پس از آن و متعاقب رفع تحریم، مجدداً به روال سابق بازگردیم.

دسترسی سریع