دریافت نسخه الكترونیكی: مطالعه آثار همه گیری بیماری کووید 19 بر بازار نفت جهان و ایران

(فصلنامه علمی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران)

1399/12/23
|
13:20

بیماری کووید 19 به‌خوبی نشان داده است که بحران سلامت تا چه اندازه می­ تواند بر فعالیت ­های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت اثر منفی بگذارد.

شواهد تجربی مؤید این موضوع هستند که قیمت و تقاضای جهانی نفت، دو کانال کلیدی اثرگذاری این بیماری بر اقتصاد این دسته از کشورها هستند. با توجه به اهمیت بالای این موضوع، در این پژوهش به بررسی آثار بیماری کووید 19 بر تقاضای نفت آمریکا (به‌عنوان شاخصی از تقاضای نفت جهان) و شاخص قیمت وست­تگزاس (به‌عنوان شاخصی از قیمت جهانی نفت)، براساس داده­ های هفتگی از 14 ژوئن 2019 تا 15 می 2020، پرداخته شده است.

به این منظور از الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه ­های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و اثرگذاری این بیماری بر تقاضای نفت و بر شاخص قیمت نفت هم در کوتاه­ مدت و هم در بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته­ های این پژوهش، بیماری کووید 19، اثر منفی و معنادار هم در بلندمدت و هم در کوتاه­ مدت بر شاخص قیمت نفت جهانی و تقاضای جهانی نفت داشته است.

همچنین براساس نتایج آزمون علیت بر مبنای الگوی VECM، علیت بلندمدت قوی از سمت شاخص قیمت نفت جهانی بر قیمت نفت ایران تأیید شده است. از این‌ رو می­ توان استدلال کرد که بیماری کووید 19 از کانال قیمت جهانی نفت خام دارای اثرگذاری منفی قوی بر شاخص قیمت نفت خام ایران در بلندمدت است؛ بنابراین به‌ منظور مصونیت از کسری بودجه و بروز ابر تورم در کشور، بودجه­ ریزی مستقل از درآمدهای نفتی می­ بایست موردتوجه جدی سیاست‌گذاران قرار گیرد.

دسترسی سریع